Cat Furniture Quality Warranty

 
§1. Postanowienia Ogólne

  1. ADOT Sp. z o.o.  (zwany  dalej:  „gwarantem”)  udziela
trzyletniej gwarancji na swoje produkty tzn. meble dla kotów i
ich części składowe: kolumny do drapania, elementy drewniane,
połączenia  elementów  oraz  tapicerkę  obiciową.  Niniejsza
gwarancja  ma  zastosowanie  tylko  w  odniesieniu  do  użytku
niekomercyjnego.
  2. Gwarancją  objęte  są  wady  technologiczne  ujawnione  podczas
użytkowania  mebli,  w  szczególności:  odbarwienia,  łuszczenie
się powierzchni, rozwarstwienia, wypaczenia, odkształcenia, nie
będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności; pęknięcia
elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika;
pęknięcia  powstałe  w  wyniku  naprężeń  lub  innych  wad
materiałów,  nie  będące  skutkiem  użycia  nadmiernej  siły  lub
przeciążenia.
  3. Gwarancja rozpoczyna się w dniu wystawienia dowodu zakupu
(paragonu  lub  faktury  VAT)  lub  wydania  dokumentu
gwarancyjnego.  Prosimy  o  zachowanie  dokumentów
umożliwiających określenie okresu gwarancji.
  4. Gwarancja  ta  nie  dotyczy,  gdy  meble  lub  elementy
uzupełniające są̨ użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.


§
2. Wady nieobjęte gwarancją

  1. Gwarancji  nie  podlegają  rzeczy,  które  użytkowane  były  w
sposób niezgodny z Warunkami Użytkowania Mebli oraz z ich
przeznaczeniem.
  2. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego
użytkowania  mebli,  m.in.  zniszczenia  elementów  drewnianych
oraz  tapicerki  spowodowane  intensywnym  drapaniem  przez
kota  oraz  wynikłe  na  skutek  negatywnych  czynników
zewnętrznych,  do  których  zaliczyć  można:  uszkodzenia
mechaniczne  (uderzenia,  otarcia,  itp.),  długotrwały  kontakt  z
wilgocią/wodą  (zalanie),  poddawanie  produktu  na  działanie
niskich  temperatur  (poniżej  +15  ̊C),  poddawanie  produktu  na
działanie  wysokich  temperatur  (powyżej  +30  ̊C),  niewłaściwa
konserwacja  (np.  użycie  silnych  środków  chemicznych  lub
preparatów  czyszczących  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem),
brak  konserwacji  (np.  trwałe  zabrudzenia,  niedokręcenie
poluzowanej  śruby),  bezpośrednie  zetknięcie  z  ogniem  lub
kontakt  z  silnie  rozgrzanym  przedmiotem,  nadmierne
przeciążenia (również stawanie lub siadanie na drapaku).
  3. Gwarancja  nie  obejmuje  przeróbek  lub  rozbudowy  mebli  dla
kotów  wykonanych  z  zastosowaniem  podzespołów  lub
materiałów nie nabytych w firmie ADOT Sp. z o.o..
  4. Gwarancja  nie  obejmuje  właściwości  charakterystycznych
użytych  materiałów  (np.  w  przypadku  drewna  lub  okleiny
naturalnej gwarancja nie obejmuje ich usłojenia, zróżnicowania
struktury  lub  naturalnych  przebarwień,  a  także  niewielkich
rozbieżności  kolorystycznych  w  stosunku  do  prezentowanych
prototypów)  oraz  zmian  spowodowanych  normalnym
zużywaniem się materiałów.


§
3. Obowiązki gwaranta

  1. Gwarant  zobowiązany  jest  do  udzielenia  odpowiedzi  na
reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
  2. Gwarant  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wady  Produktu
ujawnionej w okresie gwarancyjnym w terminie:
  3. do  14  dni  od  daty  uznania  reklamacji,  w  przypadku  gdy
naprawa  nie  wymaga  wymiany  elementów  konstrukcyjnych
produktu,
  4. do  30  dni  od  daty  uznania  reklamacji,  w  przypadku  gdy
naprawa  wymaga  wymiany  elementów  konstrukcyjnych
produktu.
  5. W  przypadku  wystąpienia  czynników  niezależnych  od
Gwaranta  uniemożliwiających  zrealizowanie  reklamacji
zgodnie z postanowieniami działu 3 ust. 2 termin usunięcia wad
może  ulec  wydłużeniu.  W  tej  sytuacji  termin  zostanie
uzgodniony  indywidualnie.  Wszelkie  dodatkowe  uzgodnienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Gwarant  zapewnia  wymianę  zakupionego  produktu  lub  jego
części jedynie w przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do
usunięcia.
  7. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od
ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady. Wada, na którą
został  udzielony  upust,  zostaje  z  dniem  jego  udzielenia
wyłączona z Gwarancji.
  8. W  każdym  przypadku  Gwarant  może  zwolnić  się  od
obowiązków  wynikających  z  gwarancji  poprzez  zapłatę
Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez
Kupującego  za  Produkt  dotknięty  wadą  objętą  gwarancją.  W
takim  przypadku  Produkt  dotknięty  wadą  podlega  zwrotowi
Gwarantowi.
  9. W  przypadku  wprowadzenia  w  okresie  trwania  Gwarancji,
zmian  konstrukcyjnych/kolorystycznych  poszczególnych
elementów składowych Produktu (tapicerka, wykładzina, odcień
lakieru,  system  łączenia  elementów),  Gwarant  zastrzega  sobie
prawo  do  zastąpienia  elementu  wymagającego  naprawy  lub
wymiany  w  ramach  gwarancji  innym  dostępnym  elementem  o
tożsamej bądź podobnej funkcji.


§4. Informacje dodatkowe

  1. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie 14 dni zgodnie
z trybem przewidzianym w Art. 580 Kodeksu cywilnego.
  2. Gwarant  zobowiązuje  się  dołożyć  starań,  aby  wszelkie  spory
wynikające  z  niniejszej  Gwarancji  były  rozstrzygane
polubownie.
  3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa
w  ustawie  z  27  lipca  2002  r.  O  szczególnych  warunkach
sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  Cywilnego
(Dz.  U.  Nr  141,  poz.  1176  ze  zm.)  ani  innych  uprawnień
konsumenta  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa.